[Groop]Joke!

Eric Chun ericchun@hotmail.com
Wed, 20 Jun 2001 07:40:55


Q: How do you fix a broken pumpkin?

(Scroll down for the answer.)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A: With a pumpkin patch!

_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com